skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: História (São Paulo) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los hombres del imaginario nacionalista: representaciones de la masculinidad en publicaciones periódicas nacionalistas de derecha argentinas durante la larga década del sesenta (1956-1969)

Galván, María Valeria

História (São Paulo), 01 December 2012, Vol.31(2), pp.277-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-4369 ; E-ISSN: 1980-4369 ; DOI: 10.1590/S0101-90742012000200013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre a Nakba e a Shoá: catástrofes e narrativas nacionais

Gherman, Michel

História (São Paulo), 01 December 2014, Vol.33(2), pp.104-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-4369 ; E-ISSN: 1980-4369 ; DOI: 10.1590/1980-43692014000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Islam" as the national identity for the formation of Pakistan: the political thought of Muhammad Iqbal and Abu'l 'Ala Mawdudi

Mohomed, Carimo

História (São Paulo), 01 June 2014, Vol.33(1), pp.317-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-4369 ; E-ISSN: 1980-4369 ; DOI: 10.1590/S0101-90742014000100015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autores, editores, leitores: O que os livros cívicos para crianças da Primeira República dizem sobre eles?

Hansen, Patrícia Santos

História (São Paulo), 01 December 2011, Vol.30(2), pp.51-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-4369 ; E-ISSN: 1980-4369 ; DOI: 10.1590/S0101-90742011000200004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leer versos con los ojos de la historia: literatura y nacion en Ricardo Rojas y Jorge Luis Borges

Funes, Patricia

História (São Paulo), January 2003, Vol.22(2), pp.99-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-4369 ; E-ISSN: 1980-4369 ; DOI: 10.1590/S0101-90742003000200006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Historia  (3)
  2. Historia (Brazil)  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gherman, Michel
  2. Patrícia Santos Hansen
  3. Carimo Mohomed
  4. Galván, María Valeria
  5. Hansen, P.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...