skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: 2009đến2014 xóa Nhan đề tạp chí: Higher Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic dissatisfaction, managerial change and neo-liberalism

Fredman, Nick ; Doughney, James

Higher Education, 2012, Vol.64(1), pp.41-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-011-9479-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When state centralism meets neo-liberalism: managing university governance change in Singapore and Malaysia

Mok, Ka

Higher Education, 2010, Vol.60(4), pp.419-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-009-9307-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic dissatisfaction, managerial change and neo-liberalism

Fredman, Nick ; Doughney, James

Higher Education, Jul 2012, Vol.64(1), pp.41-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-011-9479-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of post-secondary education: a comparison of British Columbia, Ontario and Québec

Fisher, Donald ; Rubenson, Kjell ; Jones, Glen ; Shanahan, Theresa

Higher Education, 2009, Vol.57(5), pp.549-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-008-9160-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fredman, Nick
  2. Doughney, J
  3. Fredman, N
  4. Doughney, James
  5. Theresa Shanahan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...