skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: High Pressure Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High pressure single-crystal micro X-ray diffraction analysis with GSE_ADA/RSV software

Dera, Przemyslaw ; Zhuravlev, Kirill ; Prakapenka, Vitali ; Rivers, Mark L. ; Finkelstein, Gregory J. ; Grubor-Urosevic, Ognjen ; Tschauner, Oliver ; Clark, Simon M. ; Downs, Robert T.

High Pressure Research, 20 August 2013, Vol.33(3), p.466-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-7959 ; E-ISSN: 1477-2299 ; DOI: 10.1080/08957959.2013.806504

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of the Multi-anvil Assembly 6-6 for DIA and D-DIA type high-pressure apparatuses

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Sanehira, Takeshi ; Irifune, Tetsuo ; Rivers, Mark L.

High Pressure Research, 01 September 2008, Vol.28(3), p.307-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-7959 ; E-ISSN: 1477-2299 ; DOI: 10.1080/08957950802250607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The COMPRES/GSECARS gas-loading system for diamond anvil cells at the Advanced Photon Source

Rivers, Mark ; Prakapenka, Vitali B. ; Kubo, Atsushi ; Pullins, Clayton ; Holl, Christopher M. ; Jacobsen, Steven D.

High Pressure Research, 01 September 2008, Vol.28(3), p.273-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-7959 ; E-ISSN: 1477-2299 ; DOI: 10.1080/08957950802333593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...