skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Hepatology (Baltimore, Md.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Holterman, Ai-Xuan L ; Wang, Xinhe

Hepatology, 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.09034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 +/− mice exhibit defective stellate cell activation and abnormal liver regeneration following CCl 4 injury

Kalinichenko, Vladimir V ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Zhou, Yan ; Gusarova, Galina A ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Costa, Robert H

Hepatology, 2003, Vol.37(1), pp.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.50005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...