skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Heliyon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cosmic microwave background radiation power spectrum as a random bit generator for symmetric- and asymmetric-key cryptography

Lee, Jeffrey S ; Cleaver, Gerald B

Heliyon, October 2017, Vol.3(10), p.e00422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-8440 ; E-ISSN: 2405-8440 ; DOI: 10.1016/j.heliyon.2017.e00422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithmic analysis for dental caries detection using an adaptive neural network architecture

Patil, Shashikant ; Kulkarni, Vaishali ; Bhise, Archana

Heliyon, May 2019, Vol.5(5), p.e01579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-8440 ; E-ISSN: 2405-8440 ; DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e01579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Jeffrey S.
  2. Kulkarni, Vaishali
  3. Patil, S.
  4. Kulkarni, V.
  5. Bhise, Archana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...