skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Harvard Law Review xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics

Fehrenbacher, Don E.

Harvard Law Review, 11/1979, Vol.93(1), p.290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017811X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1340509

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fehrenbacher, Don E.

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...