skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Green Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative rare earth metalzinc based heterometallic catalysts for copolymerization of CO 2 and cyclohexene oxide

Qin, Jie ; Xu, Bin ; Zhang, Yong ; Yuan, Dan ; Yao, Yingming

Green Chemistry, 2016, Vol.18(15), pp.4270-4275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9262 ; E-ISSN: 1463-9270 ; DOI: 10.1039/c6gc00511j

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qin, J.
  2. Yao, Y.
  3. Xu,Bin
  4. Qin, Jie
  5. Zhang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...