skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Government and Opposition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting to democracy.(Book Review)

Philip, George

Government and Opposition, Autumn, 2002, Vol.37(4), p.573-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-257X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Philip, G.
  2. Philip, George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...