skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Nhan đề tạp chí: Gospodarka Narodowa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ekonomiczne przes&#322;anki lobbingu w &#347;wietle teorii public choice<br>The Economic Premises of Lobbying in Light of the Public Choice Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice
The Economic Premises of Lobbying in Light of the Public Choice Theory

Kalinowski, Marcin

Gospodarka Narodowa, 2005, Vol.201(7-8), pp.29-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-5238 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33119/GN/101514

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kalinowski, Marcin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...