skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: Globalizations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain and Globalization

Martell, Luke

Globalizations, 01 September 2008, Vol.5(3), pp.449-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747730802252677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sugar's Political By-Product: The Caribbean Basin Initiative

Schrank, Andrew

Globalizations, 01 June 2008, Vol.5(2), pp.143-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747730802057472

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Fair Trade-Organic Coffee Sustainable in the Face of Migration? Evidence from a Oaxacan Community

Lewis, Jessa ; Runsten, David

Globalizations, 01 June 2008, Vol.5(2), pp.275-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747730802057738

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Present in the World Economy: The Coalition of Immokalee Workers (1996-2007)

Drainville, André C

Globalizations, 01 September 2008, Vol.5(3), pp.357-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747730802252495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Genealogy of 'Globalization': The Career of a Concept

James, Paul ; Steger, Manfred B

Globalizations, 04 July 2014, Vol.11(4), pp.417-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747731.2014.951186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lewis, Jessa
  2. Lewis, J.
  3. Steger, Manfred
  4. Schrank, A.
  5. Steger, Manfred B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...