skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Nhan đề tạp chí: Global Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting sexuality (back) into HIV/AIDS: Issues, theory and practice1

Boyce, P ; Huang Soo Lee, M ; Jenkins, C ; Mohamed, S ; Overs, C ; Paiva, V ; Reid, E ; Tan, M ; Aggleton, P

Global Public Health, 01 January 2007, Vol.2(1), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441690600899362

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access of Roma to sexual and reproductive health services: Qualitative findings from Albania, Bulgaria and Macedonia

Colombini, Manuela ; Rechel, Bernd ; Mayhew, Susannah H

Global Public Health, 01 May 2012, Vol.7(5), pp.522-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2011.641990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social science research on HIV in Vietnam: A critical review and future directions

Dao, Amy ; Hirsch, Jennifer S ; Giang, Le Minh ; Parker, Richard G

Global Public Health, 26 July 2013, Vol.8, pp.S7-S29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2013.811532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endgame for polio eradication? Options for overcoming social and political factors in the progress to eradicating polio

Ganapathiraju, Pavan V ; Morssink, Christiaan B ; Plumb, James

Global Public Health, 21 April 2015, Vol.10(4), pp.463-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2014.994655

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving beyond behaviour: Advancing HIV risk prevention epistemologies and interventions (A report on the state of the literature)

Phillips, Alton F ; Pirkle, Catherine M

Global Public Health, 01 September 2011, Vol.6(6), pp.577-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2011.584325

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A responsive evaluation of mental health treatment in Cambodia: Intentionally addressing poverty to increase cultural responsiveness in therapy

Seponski, Desiree M ; Lewis, Denise C ; Megginson, Maegan C

Global Public Health, 26 November 2014, Vol.9(10), pp.1211-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2014.947302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital and AIDS-resilient communities: Strengthening the AIDS response

Thomas-Slayter, Barbara P ; Fisher, William F

Global Public Health, 01 December 2011, Vol.6(sup3), pp.S323-S343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2011.617380

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Colombini, Manuela
 2. Overs, C
 3. Rechel, Bernd
 4. Aggleton, P
 5. Mayhew, Susannah

theo chủ đề:

 1. Public Health
 2. Sociology
 3. AIDS
 4. HIV
 5. Gender

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...