skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa Nhan đề tạp chí: German Politics and Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE NORMATIVE POWER OF A NORMAL STATE: Power and Revolutionary Vision in Germany's Post-Wall Foreign Policy

Crawford, Beverly

German Politics and Society, Summer 2010, Vol.28(2), pp.165-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10450300 ; E-ISSN: 15585441 ; DOI: 10.3167/gps.2010.280211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-first Century Memory Regimes in Germany and Poland: An Analysis of Elite Discourses and Public Opinion

Langenbacher, Eric

German Politics and Society, Winter 2008, Vol.26(4), pp.50-81,165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10450300 ; E-ISSN: 15585441 ; DOI: 10.3167/gps.2008.260404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...