skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Aerosols xóa Nhan đề tạp chí: Geoscientific Model Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements to the WRF-Chem 3.5.1 model for quasi-hemispheric simulations of aerosols and ozone in the Arctic

Marelle, Louis ; Raut, Jean-Christophe ; Law, Kathy ; Berg, Larry ; Fast, Jerome ; Easter, Richard ; Shrivastava, Manish ; Thomas, Jennie

Geoscientific Model Development, 2017, pp.3661-3677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991962X ; E-ISSN: 19919603 ; DOI: 10.5194/gmd-10-3661-2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOPSMAP v1.0: a versatile tool for the modeling of aerosol optical properties

Gasteiger, Josef ; Wiegner, Matthias

Geoscientific Model Development, 2018, Vol.11(7), pp.2739-2762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991962X ; E-ISSN: 19919603 ; DOI: 10.5194/gmd-11-2739-2018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A radiative transfer module for calculating photolysis rates and solar heating in climate models: Solar-J v7.5

Hsu, Juno ; Prather, Michael ; Cameron-Smith, Philip ; Veidenbaum, Alex ; Nicolau, Alex

Geoscientific Model Development, 2017, Vol.10(7), pp.2525-2545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991962X ; E-ISSN: 19919603 ; DOI: 10.5194/gmd-10-2525-2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First forcing estimates from the future CMIP6 scenarios of anthropogenic aerosol optical properties and an associated Twomey effect

Fiedler, Stephanie

Geoscientific Model Development, 2019, Vol.12(3), pp.989-1007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991962X ; E-ISSN: 19919603 ; DOI: 10.5194/gmd-12-989-2019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stevens, B.
  2. Wiegner, Matthias
  3. Riahi, K.
  4. van Vuuren, Detlef
  5. Van Vuuren, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...