skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: Geoscience Frontiers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The characteristic target-pattern regional ore zonality of the Nanling region, China (I)

Yu, Chongwen

Geoscience Frontiers, 2011, Vol.2(2), pp.147-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2011.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Cr(VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece)

Economou-Eliopoulos, M ; Antivachi, D ; Vasilatos, Ch ; Megremi, I

Geoscience Frontiers, July 2012, Vol.3(4), pp.523-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2011.11.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. I. Megremi
  2. University of Athens, Department of Geology and Geoenvironment
  3. Antivachi, D
  4. Vasilatos, Ch
  5. Megremi, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...