skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Nhan đề tạp chí: Geoforum xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodity conservation: The restructuring of community conservation in South Africa and the Philippines

Büscher, Bram ; Dressler, Wolfram

Geoforum, May 2012, Vol.43(3), pp.367-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2010.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a diversified community: Community safety activity in Musashino City, Japan

Maeda, Yosuke

Geoforum, March 2012, Vol.43(2), pp.342-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2011.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rationalization of neoliberalism in Ontario's public education system, 1995–2000

Basu, Ranu

Geoforum, 2004, Vol.35(5), pp.621-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2004.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa in the rise of rights-based development

Manzo, Kate

Geoforum, 2003, Vol.34(4), pp.437-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/S0016-7185(03)00048-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization failures in a neo-liberal world: the case of FIAT Auto in the 1990s

Dunford, Michael

Geoforum, 2009, Vol.40(2), pp.145-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2008.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)politicizing empowerment: Lessons from the South African wine industry

Mcewan, Cheryl ; Bek, David

Geoforum, 2006, Vol.37(6), pp.1021-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2006.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The etiquette of state-building and modernisation in dependent states: performing stateness and the normalisation of separate development in South Africa

Jones, Peris Sean

Geoforum, 2002, Vol.33(1), pp.25-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/S0016-7185(01)00010-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberalism, markets and class structures on the Nepali lowlands: The political economy of agrarian change

Sugden, Fraser

Geoforum, 2009, Vol.40(4), pp.634-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2009.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domesticating neo-liberalism: Everyday lives and the geographies of post-socialist transformations

Smith, Adrian ; Rochovská, Alena

Geoforum, 2007, Vol.38(6), pp.1163-1178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2007.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2003  (1)
 3. 2004đến2005  (1)
 4. 2006đến2007  (2)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dressler, Wolfram
 2. Dressler, W
 3. Basu, R
 4. Buescher, Bram
 5. Jones, Peris Sean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...