skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Geoderma xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Potential application of selected metal resistant phosphate solubilizing bacteria isolated from the gut of earthworm ( Metaphire posthuma ) in plant growth promotion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential application of selected metal resistant phosphate solubilizing bacteria isolated from the gut of earthworm ( Metaphire posthuma ) in plant growth promotion

Biswas, Jayanta Kumar ; Banerjee, Anurupa ; Rai, Mahendra ; Naidu, Ravi ; Biswas, Bhabananda ; Vithanage, Meththika ; Dash, Madhab Chandra ; Sarkar, Santosh Kumar ; Meers, Erik

Geoderma, 11/2018, Vol.330, C, pp.117-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.05.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Competitive sorption of cadmium and zinc in contrasting soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive sorption of cadmium and zinc in contrasting soils

Ming, Hui ; Naidu, Ravi ; Sarkar, Binoy ; Lamb, Dane T. ; Liu, Yanju ; Megharaj, Mallavarapu ; Sparks, Donald

Geoderma, 04/2016, Vol.268, C, pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Sorption parameters as a predictor of arsenic phytotoxicity in Australian soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption parameters as a predictor of arsenic phytotoxicity in Australian soils

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Geoderma, 03/2016, Vol.265, C, pp.103-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red mud as an amendment for pollutants in solid and liquid phases

Liu, Yanju ; Naidu, Ravi ; Ming, Hui

Geoderma, 2011, Vol.163(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2011.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R.
  2. Naidu, Ravi
  3. Ming, Hui
  4. Lamb, Dane T
  5. Liu, Yanju

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...