skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Geochimica et Cosmochimica Acta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional imaging of ordinary chondrite microporosity at 2.6 [mu]m resolution

Friedrich, Jon M.; Rivers, Mark L.

Geochim. Cosmochim. Acta, 2013, Vol.116(09) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.gca.2011.08.045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositions of three low-FeO ordinary chondrites: Indications of a common origin with the H chondrites

Troiano, Julianne ;Rumble III, Douglas ;Rivers, Mark L. ;Friedrich, Jon M.

Geochim. Cosmochim. Acta, 2011, Vol.75(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; DOI: 10.1016/j.gca.2011.08.033 ; TRN: US201120%%879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional imaging of ordinary chondrite microporosity at 2.6μm resolution

Friedrich , Jon M. ; Rivers , Mark L.

Geochimica et cosmochimica acta, 2013, Vol.116, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal veins in the Kernouvé (H6 S1) chondrite: Evidence for pre- or syn-metamorphic shear deformation

Friedrich , Jon M. ; Ruzicka , Alex ; Rivers , Mark L. ; Ebel , Denton S. ; Thostenson , James O. ; Rudolph , Rebecca A.

Geochimica et cosmochimica acta, 2013, Vol.116, pp.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal veins in the Kernouvé (H6 S1) chondrite: Evidence for pre- or syn-metamorphic shear deformation

Friedrich, Jon M.; Ruzicka, Alex; Rivers, Mark L.; Ebel, Denton S.; Thostenson, James O.; Rudolph, Rebecca A.

Geochim. Cosmochim. Acta, 2013, Vol.116(09) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.gca.2013.01.009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships among physical properties as indicators of high temperature deformation or post-shock thermal annealing in ordinary chondrites

Friedrich, Jon M. ; Ruzicka, Alex ; Macke, Robert J. ; Thostenson, James O. ; Rudolph, Rebecca A. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 15 April 2017, Vol.203, pp.157-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; DOI: 10.1016/j.gca.2016.12.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, M.L.
  2. Friedrich, J.M.
  3. Fordham University, Department of Chemistry
  4. Friedrich, Jon M.
  5. Rivers, Mark L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...