skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yi xóa Nhan đề tạp chí: Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of motifs that are conserved in 12 Drosophila species and regulated midline glia vs. neuron expression

Estes , P. ; Fulkerson , E. ; Zhang , Y.

Genetics, 2008, Vol.178(2), pp.787-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Two Distinct Roles for EGL-9 in the Regulation of HIF-1-Mediated Gene Expression in Caenorhabditis elegans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Distinct Roles for EGL-9 in the Regulation of HIF-1-Mediated Gene Expression in Caenorhabditis elegans

Shao, Z. ; Zhang, Y. ; Powell-Coffman, J. A.

Genetics, 11/01/2009, Vol.183(3), pp.821-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1534/genetics.109.107284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Yi
  3. Fulkerson, Eric
  4. Zhang , Y.
  5. Shao, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...