skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Genes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Narrowing of the Phenotypic Diversity Range after Large Rearrangements of the Karyotype in Salmonidae: The Relationship between Saltational Genome Rearrangements and Gradual Adaptive Evolution

Makhrov, A

Genes, 2017, Vol.8(11), p.297 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734425 ; DOI: 10.3390/genes8110297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Selective Pressures in Plant X-Linked and Autosomal Genes

Krasovec, Marc ; Nevado, Bruno ; Filatov, Dmitry

Genes, 2018, Vol.9(5), p.234 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734425 ; DOI: Genes 2018, 9(5), 234; 10.3390/genes9050234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Temperature Controls Accumulation of Transacting siRNAs Involved in Heterochromatin Formation

Pirritano, Marcello ; Götz, Ulrike ; Karunanithi, Sivarajan ; Nordström, Karl ; Schulz, Marcel ; Martin, Simon

Genes, 2018, p.117 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734425 ; DOI: 10.3390/genes9020117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Comprehensive Analysis the Molecular Phylogenetic Evaluation and Tissue-Specific Expression of SABATH Gene Family in Salvia miltiorrhiza

Wang, Bin ; Wang, Shiqiang ; Wang, Zhezhi

Genes, 2017, p.365 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734425 ; DOI: 10.3390/genes8120365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Identification and Characterization of wALOG Family Genes Involved in Branch Meristem Development of Branching Head Wheat

Shi, Shandang ; Jeewani, Diddugodage ; Li, Quan ; Shi, Xue ; Wang, Zhonghua

Genes, Oct 2018, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734425 ; DOI: 10.3390/genes9100510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Genetics of a Behavioral Speciation Phenotype in an Island System

Blankers, Thomas ; Oh, Kevin ; Shaw, Kerry

Genes, Jul 2018, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734425 ; DOI: 10.3390/genes9070346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Quan, Li
  2. Nordström, Karl
  3. Shi, Shandang
  4. Filatov, Dmitry A
  5. Wang, Bin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...