skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Nhan đề tạp chí: Gene Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustained phenotypic correction in a mouse model of hypoalphalipoproteinemia with a helper-dependent adenovirus vector

Oka, K ; Belalcazar, L M ; Dieker, C ; Nour, E A ; Nuno-Gonzalez, P ; Paul, A ; Cormier, S ; Shin, J-K ; Finegold, M ; Chan, L

Gene therapy, February 2007, Vol.14(3), pp.191-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128 ; PMID: 16957769 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nuno - Gonzalez, P
  2. Cormier, S
  3. Shin, Jk
  4. J-K Shin
  5. Chan, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...