skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Nhan đề tạp chí: Gene Expression Patterns xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box F1 transcription factor is expressed in brain and head mesenchyme during mouse embryonic development

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Shin, Brian ; Costa, Robert H

Gene Expression Patterns, 2003, Vol.3(2), pp.153-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-133X ; E-ISSN: 1872-7298 ; DOI: 10.1016/S1567-133X(03)00010-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gusarova, G.A.
  2. Gusarova, G
  3. Costa, R
  4. Gusarova, Galina A.
  5. Kalinichenko, Vladimir V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...