skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Gene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and nucleotide sequence of the crtI gene encoding phytoene dehydrogenase from the cyanobacterium Aphanocapsa PCC6714

Schmidt, A ; Sandmann, G

Gene, 02 July 1990, Vol.91(1), pp.113-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 2119326 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and analysis of an HMG gene from the lamprey Lampetra fluviatilis: gene duplication in vertebrate evolution

Sharman, A C ; Hay-Schmidt, A ; Holland, P W

Gene, 03 January 1997, Vol.184(1), pp.99-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 9016958 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reporter constructs with low background activity utilizing the cat gene

Boshart, M ; Klüppel, M ; Schmidt, A ; Schütz, G ; Luckow, B

Gene, 02 January 1992, Vol.110(1), pp.129-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 1544570 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercuric reductase structural genes from plasmid R100 and transposon Tn501: functional domains of the enzyme

Misra, T K ; Brown, N L ; Haberstroh, L ; Schmidt, A ; Goddette, D ; Silver, S

Gene, 1985, Vol.34(2-3), pp.253-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 2989109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NER, a new member of the gene family encoding the human steroid hormone nuclear receptor

Shinar, D M ; Endo, N ; Rutledge, S J ; Vogel, R ; Rodan, G A ; Schmidt, A

Gene, 30 September 1994, Vol.147(2), pp.273-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 7926814 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Boshart, Michael
  3. Rutledge, S J
  4. Goddette, Dean
  5. Luckow, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...