skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Nhan đề tạp chí: Gene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sp1 and ETS family transcription factors regulate the mouse Mta2 gene expression

Xia, L ; Zhang, Y

Gene, 02 May 2001, Vol.268(1-2), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 11368903 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic organization of the human fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) gene and comparative analysis of the human FGFR gene family

Zhang, Y ; Gorry, M C ; Post, J C ; Ehrlich, G D

Gene, 01 April 1999, Vol.230(1), pp.69-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 10196476 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahch, the mouse homologue of DAX1: cloning, characterization and synteny with GyK, the glycerol kinase locus

Guo, W ; Lovell, R S ; Zhang, Y H ; Huang, B L ; Burris, T P ; Craigen, W J ; Mccabe, E R

Gene, 31 October 1996, Vol.178(1-2), pp.31-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 8921887 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Y H
  3. Post, J C
  4. Huang, B L
  5. Zhang, Yao-Hua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...