skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Gender and Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Care Work and Gendered Constraints: The Case of Puerto Rican Transmigrants

Aranda, Elizabeth M

Gender & Society, August 2003, Vol.17(4), pp.609-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/0891243203253573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aranda, Em
  2. Aranda, Elizabeth M
  3. Elizabeth M. Aranda
  4. Aranda, E.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...