skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Gait & Posture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
6.26 Coordination between head and body movementsduring steering tasks in human locomotion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

6.26 Coordination between head and body movementsduring steering tasks in human locomotion

Hicheur, H. ; Vieilledent, S. ; Berthoz, A.

Gait & Posture, 6/2005, Vol.21, S1, p.S40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6362(05)80138-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
9.4 Effects of the initial distance, leadership and expertiseduring a locomotor task of maintaining distance in humans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

9.4 Effects of the initial distance, leadership and expertiseduring a locomotor task of maintaining distance in humans

Ducourant, T. ; Vieilledent, S. ; Hicheur, H. ; Berthoz, A.

Gait & Posture, 6/2005, Vol.21, S1, p.S52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6362(05)80173-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
14.18 Adolescent idiopathic scoliosis (AIS): New findings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14.18 Adolescent idiopathic scoliosis (AIS): New findings

Rousié, D. ; Salvetti, P. ; Hamon, Fr. ; Baudrillard, J.C. ; Joly, O. ; Berthoz, A.

Gait & Posture, 6/2005, Vol.21, S1, pp.S87-S88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6362(05)80288-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Head stabilization and body coordination induced by horizontal oscillation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head stabilization and body coordination induced by horizontal oscillation

Petrarca, M. ; Cappa, P. ; Patanè, F. ; Rossi, S. ; Colazza, A. ; Castelli, E. ; Berthoz, A.

Gait & Posture, 8/2008, Vol.28, S1, pp.S23-S24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2007.12.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial rotational orientation and gait rotation in children with cerebral palsy are both altered but by different mechanisms

Petrarca, M ; Cappa, P ; Zanelli, G ; Armando, M ; Castelli, E ; Berthoz, A

Gait & Posture, April 2013, Vol.37, pp.S11-S12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2012.12.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A
  2. Hicheur, H
  3. Castelli, E
  4. Vieilledent, S
  5. Petrarca, M

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Anatomy & Physiology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...