skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Futures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding some pitfalls in the strategic foresight processes: The case of the Hungarian Ministry of Defense

Nemeth, Bence ; Dew, Nicholas ; Augier, Mie

Futures, August 2018, Vol.101, pp.92-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2018.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surviving a technological future: Technological proliferation and modes of discovery

Callaghan, Chris William

Futures, December 2018, Vol.104, pp.100-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2018.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolated refuges for surviving global catastrophes

Baum, Seth D ; Denkenberger, David C ; Haqq-Misra, Jacob

Futures, September 2015, Vol.72, pp.45-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2015.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public perceptions of future threats to humanity and different societal responses: A cross-national study

Randle, Melanie ; Eckersley, Richard

Futures, September 2015, Vol.72, pp.4-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The far future argument for confronting catastrophic threats to humanity: Practical significance and alternatives

Baum, Seth D

Futures, September 2015, Vol.72, pp.86-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2015.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting the threat of nuclear winter

Baum, Seth D

Futures, September 2015, Vol.72, pp.69-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should and could humans go to Mars? Yes, but not now and not in the near future

Szocik, Konrad

Futures, January 2019, Vol.105, pp.54-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2018.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problem-Oriented Participative Forecasting: Theory and Practice

Gal, Fedor ; Fric, Pavol

Futures, Dec 1987, Vol.19(6), p.678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00163287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baum, S.D.
  2. Baum, Seth D
  3. Baum, SD
  4. Baum, Seth
  5. Callaghan, Chris William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...