skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Future Generation Computer Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on gaps, threat remediation challenges and some thoughts for proactive attack detection in cloud computing

Khorshed, Md. Tanzim ; Ali, A.B.M. Shawkat ; Wasimi, Saleh A

Future Generation Computer Systems, June 2012, Vol.28(6), pp.833-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2012.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security challenges with network functions virtualization

Daghmehchi Firoozjaei, Mahdi ; Jeong, Jaehoon (Paul) ; Ko, Hoon ; Kim, Hyoungshick

Future Generation Computer Systems, February 2017, Vol.67, pp.315-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2016.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building situational awareness for network threats in fog/edge computing: Emerging paradigms beyond the security perimeter model

Rapuzzi, R ; Repetto, M

Future Generation Computer Systems, August 2018, Vol.85, pp.235-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2018.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Network Visibility and Security through Tensor Analysis

Baskaran, Muthu M ; Henretty, Thomas ; Ezick, James ; Lethin, Richard ; Bruns-Smith, David

Future Generation Computer Systems, July 2019, Vol.96, pp.207-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2019.01.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian network based weighted APT attack paths modeling in cloud computing

Zimba, Aaron ; Chen, Hongsong ; Wang, Zhaoshun

Future Generation Computer Systems, July 2019, Vol.96, pp.525-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2019.02.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent defense using pretense against targeted attacks in cloud platforms

Neupane, Roshan Lal ; Neely, Travis ; Calyam, Prasad ; Chettri, Nishant ; Vassell, Mark ; Durairajan, Ramakrishnan

Future Generation Computer Systems, April 2019, Vol.93, pp.609-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2018.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vassell, Mark
  2. Neupane, Roshan Lal
  3. Durairajan, Ramakrishnan
  4. Zimba, Aaron
  5. Ali, A.B.M. Shawkat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...