skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Nhan đề tạp chí: Frontiers of Business Research in China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant messaging continuance: A media choice theory perspective

Song, Baoxiang ; Wang, Wei

Frontiers of Business Research in China, 2011, Vol.5(4), pp.537-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7326 ; E-ISSN: 1673-7431 ; DOI: 10.1007/s11782-011-0144-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, W.
  2. Song, Baoxiang
  3. Wang, Wei
  4. Song, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...