skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Frontiers in neuroinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems.(Report)(Brief article)

Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual ; Lopez-Jaquero, Victor ; Montero, Francisco ; Molina, Jose P. ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in Neuroinformatics, July 10, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5196 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P. ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in Neuroinformatics, 7/10/2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...