skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Nhan đề tạp chí: Foreign Relations of the United States xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Nations.(370. Memorandum From Gordon Chase of the National Security Council Staff to the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)-392. Memorandum of Conversation)(Report)

Foreign Relations of the United States, Annual, 2004, Vol.33, p.809(43)

ISSN: 0071-7355

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations and the Cyprus crisis.(466. Telegram From the Mission to the United Nations to the Department of State-480. Telegram From the Mission to the United Nations to the Department of State)

Foreign Relations of the United States, Annual, 2004, Vol.33, p.993(27)

ISSN: 0071-7355

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Nations.(286. Memorandum From Robert W. Komer of the National Security Council Staff to the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)-308. Memorandum of Conversation)

Foreign Relations of the United States, Annual, 2004, Vol.33, p.616(49)

ISSN: 0071-7355

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Director of Central Intelligence, the intelligence community, and the President.(206. Memorandum From Director of Central Intelligence McCone to the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)-228. Memorandum for the Record)(Report)

Foreign Relations of the United States, Annual, 2004, Vol.33, p.455(50)

ISSN: 0071-7355

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...