skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Foreign Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The USSR and Marxist Revolutions in the Third World
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The USSR and Marxist Revolutions in the Third World

Legvold, Robert V. ; Katz, Mark N.

Foreign Affairs, 1991, Vol.70(5), p.200

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20045075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Russia and Arabia: Soviet Foreign Policy toward the Arabian Peninsula
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Arabia: Soviet Foreign Policy toward the Arabian Peninsula

Campbell, John C. ; Katz, Mark N.

Foreign Affairs, 1986, Vol.64(5), p.1126

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20042843

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katz, Mark N.
  2. Robert V. Legvold
  3. Legvold, Robert V.
  4. John C. Campbell
  5. Campbell, John C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...