skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.466  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Foreign Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, not derring-do

Nathan, James A.

Foreign Affairs, Nov-Dec, 2012, Vol.91(6), p.163(6)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy

Jervis, Robert

Foreign Affairs, 1 January 2013, Vol.92(1), pp.105-115

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Light in the Forest: Brazil's Fight to Save the Amazon and Climate-Change Diplomacy

Tollefson, Jeff

Foreign Affairs, Mar/Apr 2013, Vol.92(2), pp.141-151

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advantages of an Assertive China: Responding to Beijing's Abrasive Diplomacy

Christensen, Thomas J.

Foreign Affairs, 1 March 2011, Vol.90(2), pp.54-67

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development

Clinton, Hillary Rodham

Foreign Affairs, 1 November 2010, Vol.89(6), pp.13-24

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outpost: Life on the Frontlines of American Diplomacy

Mead, Walter

Foreign Affairs, Jan/Feb 2015, Vol.94(1), p.187

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Diplomacy

David Braunschvig, Richard L. Garwin, and Jeremy C. Marwell

Foreign Affairs, Jul/Aug 2003, Vol.82(4), pp.156-164

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faulty Basel: Why More Diplomacy Won't Keep the Financial System Safe

Levinson, Marc

Foreign Affairs, 1 May 2010, Vol.89(3), pp.76-88

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's New Diplomacy

Medeiros, Evan S. ; Taylor Fravel, M.

Foreign Affairs, 2003, Vol.82(6), pp.22-35

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and the war on terrorism

Peterson, Peter G

Foreign affairs, 2002, Vol.81(5), pp.74-94

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Inc.

Newhouse, John

Foreign Affairs, May/Jun 2009, Vol.88(3), pp.73-92

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Case for Cultural Diplomacy: Engaging Foreign Audiences

Finn, Helena K.

Foreign Affairs, 1 November 2003, Vol.82(6), pp.15-20

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20033753

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Public Diplomacy

Hoffman, David

Foreign Affairs, Mar/Apr 2002, Vol.81(2), pp.83-95

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Inc.: The Influence of Lobbies on U.S. Foreign Policy

Newhouse, John

Foreign Affairs, 1 May 2009, Vol.88(3), pp.73-92

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy without Diplomats?

Kennan, George F.

Foreign Affairs, 1 September 1997, Vol.76(5), pp.198-212

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20048209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's new dictatorship diplomacy is Beijing parting with pariahs?

Kleine - Ahlbrandt, Stephanie; Small, Andrew

Foreign affairs, 2008, Vol.87(1), pp.38-56

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy in an Age of Faith: Religious Freedom and National Security

Farr, Thomas F.

Foreign Affairs, 1 March 2008, Vol.87(2), pp.110-124

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Diplomacy after the Gulf War

Rodman, Peter W.

Foreign Affairs, 1 April 1991, Vol.70(2), pp.1-18

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20044706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Save Public Diplomacy: Broadcasting America's Message Matters

Laqueur, Walter

Foreign Affairs, 1 September 1994, Vol.73(5), pp.19-24

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20046828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms sales: the new diplomacy

Pierre, Andrew J.

Foreign Affairs, Winter, 1981, Vol.60, p.266(21)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.466  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (23)
 2. 1973đến1986  (92)
 3. 1987đến1997  (338)
 4. 1998đến2009  (606)
 5. Sau 2009  (407)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.017)
 2. Bình xét khoa học  (449)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brown, L. Carl
 2. Brown, L
 3. Ikenberry, G
 4. Ikenberry, G. John
 5. L. Carl Brown

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...