skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Fluid Dynamics Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the velocity of turbidity currents over moderate slopes

Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 31, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1873-7005/ab0091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camassa-Holm equations and vortexons for axisymmetric pipe flows

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Fluid Dynamics Research, 18 November 2013, Vol.46(1), p.015503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5983 ; E-ISSN: 1873-7005 ; DOI: 10.1088/0169-5983/46/1/015503

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dutykh, D
  2. Dutykh, Denys
  3. Liapidevskii, V. Yu
  4. Liapidevskii, Vy
  5. Fedele, Francesco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...