skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Fisioterapia em Movimento xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicability of a motor rehabilitation system in stroke victims

Carneiro, Maíra Izzadora Souza ; Oliveira, Déborah Marques De ; Maciel, Adriana Baltar Do Rêgo ; Cardoso, Ana Cláudia De Andrade ; Teichrieb, Verônica ; Monte-Silva, Kátia

Fisioterapia em Movimento, 01 December 2016, Vol.29(4), pp.723-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5918 ; DOI: 10.1590/1980-5918.029.004.ao08

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. SciELO (CrossRef)  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...