skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Fertility and Sterility xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endometriosis in monozygotic twins

Hadfield, R M ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Fertility and sterility, November 1997, Vol.68(5), pp.941-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 9389831 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of nafarelin acetate and danazol in the treatment of endometriosis

Kennedy, S H ; Williams, I A ; Brodribb, J ; Barlow, D H ; Shaw, R W

Fertility and sterility, June 1990, Vol.53(6), pp.998-1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 2140996 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiolipin antibody levels in endometriosis and systemic lupus erythematosus

Kennedy, S H ; Nunn, B ; Cederholm-Williams, S A ; Barlow, D H

Fertility and sterility, December 1989, Vol.52(6), pp.1061-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 2591564 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A controlled assessment of direct intraperitoneal insemination

Campos-Liete, E ; Insull, M ; Kennedy, S H ; Ellis, J D ; Sargent, I ; Barlow, D H

Fertility and sterility, January 1992, Vol.57(1), pp.168-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 1290473 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barlow, Dh
  2. Kennedy, S H
  3. Kennedy, Stephen H.
  4. Barlow, D H
  5. Barlow, David H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...