skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: Feminist Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Eurocentrism: Developing World Women's Studies

Hughes, Sarah

Feminist Studies, Vol.18(2), p.389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00463663 ; E-ISSN: 21533873 ; DOI: 10.2307/3178236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

At home in the world? The gendered cartographies of globality

Roy, Parama

Feminist Studies, Fall, 2001, Vol.27(3), p.709(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-3663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hughes, Sarah S
  2. Roy, P
  3. Hughes, Sarah
  4. Sarah S. Hughes
  5. Roy, Parama

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...