skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Feminist Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Cold War. (Feminists and Socialism) (Shifting Territories: Feminism and Europe)

Kaldor, Mary

Feminist Review, Autumn, 1991, Issue 39, p.109(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789

Toàn văn sẵn có

2
Feminists and Socialism: After the Cold War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminists and Socialism: After the Cold War

Kaldor, Mary

Feminist Review, 11/1991, Vol.39(1), pp.109-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789 ; E-ISSN: 1466-4380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/fr.1991.45

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Cold War

Kaldor, Mary

Feminist Review, 1 October 1991, Issue 39, pp.109-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01417789 ; E-ISSN: 01417789 ; DOI: 10.2307/1395444

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Cold War

Kaldor, Mary

Feminist Review, Autumn 1991, Issue 39, p.109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01417789 ; E-ISSN: 14664380

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaldor, Mary
  2. Mary Kaldor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...