skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menjívar, Cecilia xóa Nhan đề tạp chí: Feminist Criminology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Humane” Immigration Enforcement and Latina Immigrants in the Detention Complex

Gómez Cervantes, Andrea ; Menjívar, Cecilia ; Staples, William G; Lopez, Vera (Editor) ; Pasko, Lisa (Editor)

Feminist Criminology, July 2017, Vol.12(3), pp.269-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0851 ; E-ISSN: 1557-086X ; DOI: 10.1177/1557085117699069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Menjivar, C
  3. Lopez, Vera
  4. Gómez Cervantes, Andrea
  5. Cervantes, AG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...