skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Nhan đề tạp chí: Fat Digestion And Absorption xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Enzymatic aspects of fat digestion in the gastrointestinal tract
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzymatic aspects of fat digestion in the gastrointestinal tract

Duan, Rui-Dong ; Christophe, Armand B. ; De Vriese, Stephanie

Fat Digestion and Absorption, pp.25-46

ISBN: 9781893997127 ; ISBN: 189399712X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christophe, Armand B.
  2. Duan, Rui-Dong
  3. De Vriese, Stephanie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...