skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Faraday Discussions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Richards, Cohen ; Morantz, Cohen ; Advincula, Cohen ; Jones, Cohen ; Clark, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Russell, Cohen ; Hanley, Cohen ; Lennox, Cohen ; Factor, Cohen ; Shull, Cohen ; Ryan, Cohen ; Halperin, Cohen ; Binder, Cohen ; Klein, Cohen ; Donald, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Kramer, Cohen ; Sano, Cohen ; Lin, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, pp.329-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: 10.1039/FD9949800329

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Yarwood, Cohen ; Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Fleer, Cohen ; Tirrell, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Klein, Cohen ; Léger, Cohen ; Krausch, Cohen ; Lineton, Cohen ; Richards, Cohen ; Russell, Cohen ; Gast, Cohen ; Higgins, Cohen ; Penfold, Cohen ; Everett, Cohen ; Brown, Cohen ; Mcleish, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Jones, Cohen ; Shull, Cohen ; Kramer, Cohen ; Gibbon, Cohen ; Bates, Cohen ; Fernandez, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Ryan, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, pp.231-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: 10.1039/FD9949800231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
General discussion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Yarwood ; Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Fleer, Cohen ; Tirrell, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Klein, Cohen ; L�Ger, Cohen ; Krausch, Cohen ; Lineton, Cohen ; Richards, Cohen ; Russell, Cohen ; Gast, Cohen ; Higgins, Cohen ; Penfold, Cohen ; Everett, Cohen ; Brown, Cohen ; Mcleish, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Jones, Cohen ; Shull, Cohen ; Kramer, Cohen ; Gibbon, Cohen ; Bates, Cohen ; Fernandez, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Ryan, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, p.231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/fd9949800231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zachmann, C.
  2. Ottewill,Cohen
  3. Shull,Cohen
  4. Stuart, C.
  5. Cosgrove,Cohen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...