skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa Nhan đề tạp chí: FEMS Microbiology Ecology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokaryotic biodiversity and activity in the deep subseafloor biosphere.(Report)

Fry, John C. ; Parkes, R. John ; Cragg, Barry A. ; Weightman, Andrew J. ; Webster, Gordon

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2008, Vol.66(2), p.181(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Webster, Gordon
  2. Fry, Jc
  3. Parkes, R John
  4. Cragg , Barry A.
  5. Weightman, Andrew J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...