skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: FEBS Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mischarging in mutant tyrosine transfer RNAs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mischarging in mutant tyrosine transfer RNAs

Hooper, M.L. ; Russell, R.L. ; Smith, J.D.

FEBS Letters, 04/15/1972, Vol.22(1), pp.149-155 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(72)80241-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mutant tyrosine transfer ribonucleic acids
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutant tyrosine transfer ribonucleic acids

Abelson, J. ; Barnett, L. ; Brenner, S. ; Gefter, M. ; Landy, A. ; Russell, R. ; Smith, J.D.

FEBS Letters, 04/01/1969, Vol.3(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(69)80081-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J. D.
  2. Smith, J.D
  3. Gefter, M.
  4. Barnett, L
  5. Brenner, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...