skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Expert Systems With Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary approach for integration of multiple pronunciation patterns for enhancement of dysarthric speech recognition

Caballero-Morales, Santiago-Omar ; Trujillo-Romero, Felipe

Expert Systems With Applications, 15 February 2014, Vol.41(3), pp.841-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2013.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A metamodel-based knowledge sharing system for disaster management

Othman, Siti Hajar ; Beydoun, Ghassan

Expert Systems With Applications, 30 November 2016, Vol.63, pp.49-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2016.06.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalearning for choosing feature selection algorithms in data mining: Proposal of a new framework

Parmezan, Antonio Rafael Sabino ; Lee, Huei Diana ; Wu, Feng Chung

Expert Systems With Applications, 01 June 2017, Vol.75, pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2017.01.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Feng-Chung
  2. Wu, Fc
  3. Beydoun, G.
  4. Beydoun, Ghassan
  5. Othman, Siti Hajar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...