skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Expert Systems With Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation between expert knowledge and data mining discovered knowledge: Lessons learned

Alonso, Fernando ; Martínez, Loïc ; Pérez, Aurora ; Valente, Juan P

Expert Systems With Applications, 15 June 2012, Vol.39(8), pp.7524-7535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2012.01.133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent lessons learned systems

Weber, R ; Aha, D.W ; Becerra-Fernandez, I

Expert Systems With Applications, 2001, Vol.20(1), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/S0957-4174(00)00046-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What makes expert systems survive over 10 years—empirical evaluation of several engineering applications

Nurminen, Jukka K ; Karonen, Olli ; Hätönen, Kimmo

Expert Systems With Applications, 2003, Vol.24(2), pp.199-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/S0957-4174(02)00149-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned from developing a mission-critical expert system with multiple experts through rapid prototyping

Bloom, P.C ; Chung, Q.B

Expert Systems With Applications, 2001, Vol.20(2), pp.217-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/S0957-4174(00)00061-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martínez, Loïc
  2. Hätönen, Kimmo
  3. Aha, D.W
  4. Aha, Dw
  5. Alonso, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...