skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Experimental Neurology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and synaptic distribution of NR2A and NR2B in macaque monkey and rat hippocampus as visualized with subunit-specific monoclonal antibodies

Janssen, William G.M. ; Vissavajjhala, Prabakhar ; Andrews, Ginelle ; Moran, Thomas ; Hof, Patrick R. ; Morrison, John H.

Experimental Neurology, 2005, Vol.191, pp.S28-S44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4886 ; DOI: 10.1016/j.expneurol.2004.08.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and synaptic distribution of NR2A and NR2B in macaque monkey and rat hippocampus as visualized with subunit-specific monoclonal antibodies

Janssen, William G M ; Vissavajjhala, Prabakhar ; Andrews, Ginelle ; Moran, Thomas ; Hof, Patrick R ; Morrison, John H

Experimental neurology, February 2005, Vol.191 Suppl 1, pp.S28-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4886 ; PMID: 15629759 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synaptic Distribution of the AMPA-GluR2 Subunit and Its Colocalization with Calcium-Binding Proteins in Rat Cerebral Cortex: An Immunohistochemical Study Using a GluR2-Specific Monoclonal Antibody

Vissavajjhala, Prabhakar ; Janssen, William G.M. ; Hu, Yiling ; Gazzaley, Adam H. ; Moran, Thomas ; Hof, Patrick R. ; Morrison, John H.

Experimental Neurology, December 1996, Vol.142(2), pp.296-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4886 ; DOI: 10.1006/exnr.1996.0199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morrison, John H.
  2. Moran, Thomas
  3. Janssen, William G.M.
  4. Hof, Patrick R.
  5. Moran, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...