skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Experimental Mechanics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances and Perspectives in Digital Image Correlation

Sutton, M. ; Hild, F.

Experimental Mechanics, 2015, Vol.55(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-015-9991-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of In Situ Frictional Properties of Bolted Assemblies with Digital Image Correlation

Crevoisier, J. ; Swiergiel, N. ; Champaney, L. ; Hild, F.

Experimental Mechanics, 2012, Vol.52(6), pp.561-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-011-9518-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Hyper-Viscoelastic Model Parameters from an Inflation-Extension Test and Ultrasound Images

Courtial, E.-J. ; Orkisz, M. ; Douek, P. ; Huet, L. ; Fulchiron, R.

Experimental Mechanics, 2015, Vol.55(7), pp.1353-1366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-015-0042-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Volume Correlation: Review of Progress and Challenges

Buljac, A. ; Jailin, C. ; Mendoza, A. ; Neggers, J. ; Taillandier-Thomas, T. ; Bouterf, A. ; Smaniotto, B. ; Hild, F. ; Roux, S.

Experimental Mechanics, 2018, Vol.58(5), pp.661-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-018-0390-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hild, F
  2. Smaniotto, B
  3. Bouterf, A
  4. Courtial, E.-J.
  5. Roux, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...