skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Experimental Gerontology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortality Patterns Suggest Lack of Senescence in Hydra

Martı́nez, Daniel E

Experimental Gerontology, 1998, Vol.33(3), pp.217-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0531-5565 ; E-ISSN: 1873-6815 ; DOI: 10.1016/S0531-5565(97)00113-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rejuvenation of the disposable soma: Repeated injury extends lifespan in an asexual annelid

Martinez, Daniel E

Experimental Gerontology, 1996, Vol.31(6), pp.699-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0531-5565 ; E-ISSN: 1873-6815 ; DOI: 10.1016/S0531-5565(96)00099-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinez, De
  2. Martínez, D.E.
  3. Martı́nez, Daniel E
  4. Martinez, Daniel E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...