skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Experimental Cell Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bovine arterial smooth muscle cells synthesize two functionally different proteoheparan sulfate species

Schmidt, A ; Buddecke, E

Experimental cell research, August 1990, Vol.189(2), pp.269-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; PMID: 2142464 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell-associated proteoheparan sulfate from bovine arterial smooth muscle cells

Schmidt, A ; Buddecke, E

Experimental cell research, October 1988, Vol.178(2), pp.242-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; PMID: 2971557 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation of a human monocyte-like cell line by (2′–5′) oligoisoadenylate

Schmidt, A ; Hattori, T ; Hoffman, T

Experimental Cell Research, 1984, Vol.150(2), pp.292-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/0014-4827(84)90571-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased activity of chondroitin sulfate-synthesizing enzymes during proliferation of arterial smooth muscle cells

Hollmann, J ; Thiel, J ; Schmidt, A ; Buddecke, E

Experimental Cell Research, 1986, Vol.167(2), pp.484-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/0014-4827(86)90188-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Buddecke, E.
  3. Buddecke, Eckhart
  4. Schmidt, Annette
  5. Thiel, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...