skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Astaxanthin Supplementation on Salivary IgA, Oxidative Stress, and Inflammation in Young Soccer Players

Baralic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Djordjevic, Brizita ; Dikic, Nenad ; Radivojevic, Nenad ; Suzin-Zivkovic, Violeta ; Radojevic-Skodric, Sanja ; Pejic, Snezana; Mancianti, Francesca

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, Vol.2015, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-427X ; E-ISSN: 1741-4288 ; DOI: 10.1155/2015/783761

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baralic, Ivana
  2. Radivojevic, Nenad
  3. Radojevic-Skodric, Sanja
  4. Radojevic - Skodric, Sanja
  5. Mancianti, Francesca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...