skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản European Urology Supplements xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

827 - Bladder and bowel dysfunctions in children with cerebral palsy and acquired brain injury: Are we able to define incidence and to predict them?

Chiminello, R ; Mosiello, G ; Castelli, E

European Urology Supplements, March 2018, Vol.17(2), pp.e1179-e1180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(18)31662-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1150 - Functional outcomes of Turin pouch: A novel ileocecal cutaneous continent urinary diversion

Muto, G ; Altobelli, E ; Mastroianni, R ; Giacobbe, A ; Castelli, E ; Papalia, R

European Urology Supplements, March 2017, Vol.16(3), pp.e1996-e1998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(17)31197-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

601 Stage specific impact of extended versus standard pelvic lymph node dissection in radical cystectomy

Simone, G ; Papalia, R ; Ferriero, M ; Guaglianone, S ; Collura, D ; Castelli, E ; Muto, G ; Gallucci, M

European Urology Supplements, February 2012, Vol.11(1), pp.e601,e601a-e601,e601b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(12)60598-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

553 Predictive model of disease free survival after radical cystectomy

Simone, G ; Papalia, R ; Ferriero, M ; Guaglianone, S ; Castelli, E ; Collura, D ; Muto, G ; Gallucci, M

European Urology Supplements, February 2012, Vol.11(1), pp.e553,e553a-e553,e553a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(12)60550-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

V43 En bloc thulium laser resection of bladder tumours: Indications, surgical tips, and 3-yr oncologic outcomes

Simone, G ; Giacobbe, A ; Papalia, R ; Collura, D ; Rosso, R ; D'Urso, L ; Castelli, E ; Muto, G.L ; Gallucci, M ; Muto, G

European Urology Supplements, March 2016, Vol.15(3), pp.eV43-eV43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(16)61211-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic factors in the T3 category of renal cell carcinoma (RCC)

Terrone, C ; Guercio, S ; De Luca, S ; Castelli, E ; Poggio, M ; Scoffone, C ; Tarabuzzi, R ; Porpiglia, F ; Scarpa, R ; Fontana, D ; Rocca Rossétti, S

European Urology Supplements, 2003, Vol.2(1), pp.138-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(03)80547-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number of nodes examined and staging accuracy in Renal Cell Carcinoma (RCC)

Terrone, C ; Guercio, S ; Poggio, M ; De Luca, S ; Castelli, E ; Scoffone, C ; Tarabuzzi, R ; Scarpa, R.M ; Fontana, D ; Rocca, Rossetti S

European Urology Supplements, 2002, Vol.1(1), pp.175-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(02)80681-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic value of the involvement of the urinary collecting system in renal cell carcinoma (RCC)

Terrone, C ; Guercio, S ; De Luca, S ; Castelli, E ; Scoffone, C ; Tarabuzzi, R ; Porpiglia, F ; Scarpa, R ; Fontana, D ; Rocca Rossetti, S ; Poggio, M

European Urology Supplements, 2003, Vol.2(1), pp.138-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9056 ; E-ISSN: 1878-1500 ; DOI: 10.1016/S1569-9056(03)80545-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2011  (2)
 3. 2012đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castelli, E
 2. E. Castelli
 3. Papalia, R
 4. Muto, G
 5. Collura, D.

theo chủ đề:

 1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...